Общи условия

Общи условия за използване на БМВджанти.bg

Използвайки БМВджанти.bg се счита , че приемате и сте съгласни с описаните по-долу Общи условия. В случай, че не приемате тези общи условия, моля, не посещавайте този уеб сайт и не го използвайте за покупки.
Настоящите общи условия регламентират условията и реда за ползване, както и условията за онлайн търговия през уеб сайта БМВджанти.bg, за краткост наричан „уеб сайта”, собственост на фирма БМВ джанти ЕООД и всяко физическо или юридическо лице, посещаващо или ползващо уеб сайта за извършване на поръчки за закупуване на стоки, наричано за краткост „Потребител”.

Предмет:

Уеб сайтът предоставя на потребителя информация за продукти и възможност да закупува предлаганите в онлайн магазина стоки след регистрация чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при стриктно спазване от страна на потребителя на настоящите Общи условия, на всички общоприети в страната търговски практики както и на допълнително посочените съответни изисквания за конкретните стоки. Онлайн магазинът предоставя основна информация за предлаганите продукти, която съдържа описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора.
Стоките публикувани за продажба в уебсайтът са ОРИГИНАЛНИ, с доказан произход. Всички употребявани резервни части са закупени от BMW AG Германия, всички нови части се доставят чрез официалните дилъри на BMW България. Всички предлагани продукти са пуснати на пазара на територията на държавите – членки на Европейския съюз, съответно на Европейското икономическо пространство от маркопритежателя на съответната търгоска марка. Уеб сайтът не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоките. Търговските наименования и марки са използвани с цел по-добро описание на предлаганите стоки. Правата за използването на търговските марки принадлежат на съответния производител – маркопритежател.
BMW и логото на BMW са търговски марки, притежание на BMW AG.
MINI и логото на MINI са търговски марки, притежание на BMW AG.

Регистрация:

Потребителят може да извърши онлайн покупки само след регистрация. При попълване на формата за регистрация, потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от формата на БМВджанти.bg данни, както и да ги актуализира при всяка следваща покупка. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация,са верни и пълни.
Ако потребителят предостави неверни данни или не актуализира настъпилите промени в срок от 5 работни дни от датата на съответната поръчка, уеб сайтът има право да спре незабавно и без предизвестие регистрацията на съответния потребител.
При възникнал спор кое лице се е обвързало с настоящите Общи условия, за страна по договора за покупко-продажба се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.
Уеб сайтът има право да събира и обработва информация за своите потребители във връзка с обичайната дейност на онлайн магазина, както и за предлагане на нови стоки и услуги. Всеки един потребител с приемането на Общите условия се съгласява и със събирането и обработването на личните му данни за маркетинг цели и се счита за уведомен по смисъла на Закона за защита на личните данни, че личните му данни няма да бъдат разкривани на други лица, освен когато информацията е изискана от оправомощен за това държавен орган при спазване на законоустановената процедура или е получил изрично съгласие от потребителя за това.

Покупка:

Потребителят има възможност да извърши покупка на предлаганите от уеб сайта стоки след като се е регистрирал и влезе в своя профил. Поръчването на определена стока става чрез натискане на бутона „ДОБАВИ” в офертата на желаната стока. Това действие представлява волеизявление, което обвързва със силата на договор потребителя и продавача изрично.
При посочен непълен, неверен или грешен адрес или телефонен номер от страна на потребителя при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и не възниква задължение за нейното изпълнение от страна на уеб сайта.

Цени:

Всички цени в уеб сайта са посочени в български левове, с включен ДДС, за един брой.

Доставка и начини на доставка:

Начинът за доставка е посочен в описанието на всеки един продукт

След потвърждаване на заявката стоката се доставя на посочения от потребителя адрес за доставка. Стоката се доставя опакована съобразно вида й и транспорта за доставка. Продавачът полага усилия за максимално бързото изпращане на стоката.
Продавачът има право да предаде стоката на указания за доставка адрес на потребителя или на трето лице, което приема и потвърждава получаването й от името на Клиента и подписва придружаващите я документи.
Ако потребителят не осигури условия за предаване на стоката или не бъде намерен на посочения от него адрес в гореупоменатия срок, продавачът се освобождава от задължението си да достави заявената стока.
Рекламация и връщане на стока:

Потребителят има право да откаже заявената от него стока, ако:

1.Стоката очевидно не съответства на заявената за покупка от потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
2.Стоката или нейната опаковка е била повредена при транспортирането. В този случай потребителят трябва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката .
3.Цената не съответства на дължимата цена.
Всички заявки за рекламации се приемат в рамките на 5 работни дни след получаване на стоката. За постъпване към рекламация потребителят е длъжен да уведоми БМВджанти.bg.
4. Потребителят имат права да се откаже от закупената стока в срок от 14 дни, след получаването й, без посочва причина.

Отказ от поръчка:

Потребителят има право да се откаже подадената заявка за поръчка в рамките на 1 работен ден от датата на подаването й, като уведоми за това си действие оператор на БМВджанти.bg на e-mail адрес office at БМВджанти.bg

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка да се откаже от сключения договор в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
Ако потребителят се откаже в указания срок, следва да уведоми продавача и да върне стоката  с нейните оригинални етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин и при всички други условия по член 55 от Закона за защита на потребителя. Разноските по връщането на стоката са за сметка на купувача!
След получаване на върната стока и прегледа й, продавача възстановява на потребителя заплатената от него цена /без разходите за обратна доставка до БМВджанти.bg/ не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Всеки клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор.

Права и задължения на страните:

Продавачът е длъжен да достави в срок заявената стока в нейната ненарушена цялост и да прехвърли собствеността на стоката. Продавачът не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката. Търговските наименования и марки са използвани с цел по-добро описание на предлаганите стоки. Правата за използването на търговската марка принадлежат на съответния производител.
Продавачът има право да изпраща на регистрираните на уеб сайта потребители незаявени предварително търговски съобщения до потребителите, за да направи запитвания, да провежда анкети или да им предложи реклами и информация на свои или оферирани от други търговци стоки и услуги.
Потребителят е длъжен да полага всички грижи, които се налагат, с цел опазване на паролата си, да не предоставя на никого потребителското си име и парола, а в случай на неправомерен достъп до профила му или при вероятност от такъв достъп, незабавно да уведоми уеб сайта. С оглед сигурността на потребителското име и парола, при напускане на онлайн магазина винаги да натиска бутона за „Изход”. Също така да не подава фиктивни или невалидни заявки, да посочи точен адрес за доставка, e-mail адрес за кореспонденция и телефон за връзка, а при направена валидна поръчка да плати цената на заявената стока.
Потребителят също така е длъжен да не се намесва в правилното действие на онлайн системата на магазина, да не предприема действия, които водят до блокиране и отказ на услугите на уеб сайта, а също така и да не осуетява идентификацията на други потребители на магазина или правото им да ползват магазина.
Ако потребителят на онлайн магазина не спазва гореописаните задължения, уеб сайтът има право без предварително предупреждение да прекрати достъпа му до потребителския профил, а също и да предяви иск за пропуснати ползи и нанесени вреди, в резултат от неправомерните действия на потребителя.

Авторски права:

Всички текстове, изображения, снимки и статии, публикувани на този сайт, са със запазени авторски права и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права и субсидиарно приложимото българско и чуждестранно законодателство. Използването им, без да е налице изричното съгласие на автора за това, е в разрез с българското законодателство. Търговските наименования и марки на трети собственици са използвани с цел по-добро описание на предлаганите стоки. Правата за използването на търговските марки принадлежат на съответния маркопритежател.

Промени в Общите условия:

Настоящите общи условия могат да бъдат променяни едностранно от уеб сайта. Изменените общи условия ще бъдат достъпни чрез сложената на видно място на сайта препратка. Промените в Общите условия не засягат отношенията между потребителя и уеб сайта, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените на общите условия заявка за покупка на стоки.
Настоящите общите условия за ползване са съобразени с Българското Търговско право, със Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни. За въпросите, неуредените от настоящите Общи условия, се прилагат действащото законодателство на Република България.

С Уважение

С. Колев

Управител БМВ Джанти ЕООД.